Curso de Nihon Tai Jitsu & Aikijujutsu, que buen rato.